Schunk

Reakce na článek ATG s.r.o. v NDT Welding Bulletinu č. 3-4/2014 vs. XX. valná hromada APC

Výroční XX. valná hromada (VH) Certifikačního sdružení pro personál (APC) prokázala vůli a zájem většiny přítomných členů pokračovat v činnosti APC a to zcela jasným odmítnutím návrhu jednoho člena na ukončení činnosti APC. Zároveň členská základna sdružení dala jasně najevo, že nestojí o negativní postoje vlastních členů zaměřené proti APC a chce pokračovat jako nezávislý certifikační orgán. Z tohoto pohledu byla ve srovnání s událostmi posledních let VH APC průlomová.

 

Jak se dočtete rovněž v článku NDT Welding Bulletinu (WB) 3-4/2014, společnost ATG s.r.o. prostřednictvím Ing. Zavadila, píše o personální certifikaci v oblasti NDT a také jak certifikační orgán má postupovat. Článek pod názvem „Personální certifikace NDT personálu v České Republice - možnost a přístupy; základní dokument k převodu práv a povinností APC na nástupnický certifikační orgán,“ byl koncipován tak, aby u veřejnosti vzbudil domněnku podaného návrhu k APC.
Někteří rozhořčení členové APC, kontaktovali APC v rozmezí dvou dnů před konáním její valné hromady (konané dne 26. 6. 2014) s tím, že byli překvapeni obdrženou elektronickou korespondencí Ing. Zavadila, jejíž jednou součástí byl jeho písemný návrh na údajné zlepšení činnosti APC a to formou její likvidace. Zajímavostí je fakt, že tento údajný „návrh“ neobdrželi všichni členové APC včas (a to před konáním valné hromady), ale pouze vybraná část jejích členů.
Textová část předchozího zveřejněného článku Ing. Zavadila (WB 3-4/2014), který vyšel až po konání valné hromady APC, kap. „Návrh řešení“, byl v omezeném rozsahu předložen na VH APC s tím, že se autor omezil čistě na návrh bodu „likvidace sdružení“.

Položme si pár paradoxních otázek k článku:
1- Proč zakládající člen APC, tedy ATG s.r.o., navrhuje likvidaci nezávislého sdružení?
2- Nebyl náhodou domnělý „návrh řešení“ cíleně uveřejněn tak, aby statutární orgán APC se s ním nemohl včas seznámit?
3- Proč zakládající člen sdružení, který nestál o činnost APC, přesto chtěl zůstávat jejím členem až do úplného konce sdružení?
4- Proč komerční subjekt na principu s.r.o. usiluje o likvidaci sdružení firem, které je volně přístupné všem organizacím?
Všem členům sdružení, přítomným na valné hromadě, konané 26. 6. 2014, v Parkhotelu Průhonice, v Průhonicích, tak byla dána možnost vyjádřit svůj názor zcela jednoznačným způsobem prostým hlasováním. Většina 71,4 % hlasů přítomných členů APC tak vyjádřila názor, že činnost společnosti ATG s.r.o. se neslučuje s jejich zájmy a hlasovala pro vyloučení této společnosti ze svých řad.
Členy APC zůstávají nadále důležití poskytovatelé výkonu NDT v České republice. Do správní rady APC kandidovalo celkem 16 navržených zástupců z řad významných podniků a akademické sféry. Zvolenými zástupci Správní Rady APC jsou Ing. Martin Hampejs, Ing. Jana Veselá, Ph.D., Ing. Vladislava Sekerášová, Josef Holec, Ing. Jan Vít, Ph.D., Doc. Ing. Pavel Mazal. CSc. a Ing. Miloslav Procházka. 
Hlavním cílem APC, sdružujícího více jak 40 významných firem, spolků a univerzit, působících v oblasti strojírenství, je nadále být představitelem nezávislého zabezpečování odborného vzdělávání, a to zejména pracovníků v oboru NDT a dodržování etických pravidel chování tak, aby v rámci konkurenčních bojů ziskových firem nedocházelo ke snižování této úrovně. Cílem APC je napodobit funkční model Německa, kterým je např. DGZfP.
Způsobilost certifikovaných osob, a to zejména inspekčních a NDT pracovníků, je zakotvena v odpovědnosti za kontroly kvality, bezpečnosti a provozuschopnosti výrobků, výrobních celků a zařízení.
Prostřednictvím harmonizace postupů a odsouhlasením kvalifikačních standardů se může tak navázat na zabezpečování mezinárodní uznatelnosti certifikátů APC. Díky historicky vybudovaným dobrým vztahům je stále možné skládat SNT kvalifikační zkoušky v českém jazyce a získat tak certifikáty uznatelné v USA a u firem užívajících ASME kód.
Certifikační sdružení pro personál (APC) bylo založeno v roce 1995 jako zájmové sdružení právnických osob podle §20 Občanského zákoníku pro zabezpečení personální certifikace v oblasti NDT a navázalo na celostátní defektoskopický systém ČR. Později rozšířilo certifikaci o související technické obory. APC je akreditováno Českým institutem pro akreditaci (ČIA, o.p.s) dle normy ČSN EN ISO/IEC 17024. Rozsah akreditace je možné nalézt na webových stránkách sdružení www.apccz.cz. APC je také uznanou organizací pro schvalování pracovníků podle směrnice EU 97/23/EC. Odsouhlasení NDT pracovníků podléhá ustanovení nařízení vlády č. 26/2003Sb. ve znění nařízení vlády č. 621/2004Sb. U tlakových zařízení kategorií III a IV musí být pracovníci odsouhlaseni nezávislou organizací uznanou nařízení vlády členským státem a podle čl. 13, přílohy I a přílohy IV směrnice 97/23/EC. APC je autorizováno ÚNMZ a současně notifikováno European Commission Directorate-General for Enterprise pro schvalování NDT pracovníků v oblasti regulované sféry.

Za připomenutí stojí historické mezníky:
- 1966 – Na základě usnesení vlády vydána Směrnice CDS č. 1/1966 (tzv. Celostátní defektoskopický systém) ze dne 1. 2. 1966 „Zvyšování kvalifikace pracovníků středisek nedestruktivní defektoskopie v závodech“ a zaveden třístupňový kvalifikační systém pro NDT pracovníky, novela této směrnice byla provedena vydáním směrnic č. 2/1973 a č. 3/1981 – SVÚM (národní laboratoře ČR)
- 1991 – V rámci SVÚM vznik samostatného oddělení pro kvalifikaci a certifikaci NDT pracovníků – CSNZ (Certifikační středisko nedestruktivního zkoušení), vydána Směrnice č 1992 a její novela v roce 1993
- 1995 – založení „Certifikačního sdružení pro NDT personál“ jako zájmového sdružení právnických osob s právní subjektivitou
- 1996 – změna názvu na „Certifikační sdružení pro personál“ s předmětem činnosti certifikace technického personálu, vznik zkratky APC
- 1998 – první akreditace u ČIA, o.p.s. – kvalifikační a certifikační systém KCS 201 APC (Pracovník ve specifických činnostech NDT a oborech souvisejících) a KCS 301 APC (NDT pracovník-národní systém APC vyvinutý z CDS systému)
- 1998 – akreditace kvalifikačního a certifikačního systému KCS 101 APC - EN 473 u DAR – TGA
- 1999 - akreditace kvalifikačního a certifikačního systému KCS 101 – EN 473 u ČIA, o.p.s.
- 2001 - akreditace kvalifikačního a certifikačního systému KCS 501 APC (Pracovník v oboru metrologických činností) u ČIA, o.p.s. jako prvního systému mimo NDT
- 2002 – uznání EF NDT Multilateral Recognition Agreement (MRA)
- 2002 – autorizace ÚNMZ podle nařízení vlády č. 182/1999 Sb. ve znění nařízení vlády č. 290/2000 Sb. pro schvalování pracovníků provádějících NDT nerozebíratelných spojů tlakových zařízení – Direktiva 97/23/EC (PED). V pozdějším znění dále č. 26/2003Sb. ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
- 2002 – akreditace KCS 401 APC (Pracovník v oboru koroze a protikorozní ochrany), KCS 402 APC (Pracovník v oboru tepelného zpracování kovů) a KCS 602 APC (Pracovník v oboru auditorských činností) u ČIA, o.p.s.
- 2003 – notifikace APC v Bruselu pro Direktivu 97/23/EC (PED)
- 2011 – zavedení nových NDT metod AT a FT a akreditace ČIA, o.p.s.
- 2012- nahrazení (spojení) EN 473 normou EN ISO 9712

APC jako národní představitel kvalifikací a certifikací pracovníků NDT, chce společně s hlavními partnery a představiteli technické odbornosti, jakými jsou beze sporu Dekra CZ a.s., Škoda JS a.s., ZVVZ MACHINERY a.s., ČEZ a.s., ČD a.s. nebo Sector Cert GmbH aj. (www.apccz.cz), nadále tvořit silné partnery v oblasti NDT a souvisejících technických oborech, jejichž hlavním posláním je jednotná a vysoká úroveň technického vzdělání, včetně garance bezpečnosti výrobků a služeb.

Ing. Hana Paterová, Ph.D., Certifikační sdružení pro personál-APC, www.apccz.cz
 

 
Publikováno: 23. 10. 2014 | Počet zobrazení: 1687 článek mě zaujal 301
Zaujal Vás tento článek?
Ano