asseco Aimtec murr

Návrh řešení drobných nároků může pomoci spotřebitelům i firmám

Koupili jste si 3D televizi a nepřišla vám? Nebo jste zaplatili zahraničnímu dodavateli a ten vám dodal vadný výrobek? Evropská exekutiva navrhla řešení, jak vymoci své peníze zpět. 

 

Evropská komise dne 19. listopadu 2013 navrhla posílení postavení spotřebitelů a podniků, pokud jde o přeshraniční spory o nižší částky. Vychází přitom ze zkušeností již od roku 2007, kdy EU stanovila postup řešení malých občanskoprávních a obchodních sporů, a sice formou platného a účinného řízení o drobných nárocích. Evropské řízení o drobných nárocích (nařízení (ES) č. 861/2007) bylo zavedeno s cílem zlepšit přístup k právní ochraně díky zjednodušenému řešení přeshraničních sporů v občanskoprávních a obchodních záležitostech a díky snížení nákladů. Bylo vytvořeno především proto, aby pomáhalo spotřebitelům domáhat se svých práv a zlepšit přístup k právní ochraně v přeshraničních případech. Tento mechanismus vstoupil v platnost dne 1. ledna 2009.
V rámci stávajícího řízení jsou „drobné nároky“ definovány jako případy týkající se částek do 2000 eur, kromě úroků, výdajů a jiných plateb (v okamžiku, kdy formulář žaloby obdrží příslušný soud). Rozsudek je vynesen v zemi bydliště spotřebitele, nebo v zemi žalované společnosti, pokud si tak přeje spotřebitel. Procesní práva obou stran jsou zachována a rozsudek je po vynesení přímo vymahatelný ve státě, kde má bydliště nebo sídlo strana, která spor prohrála, a také v jakékoli jiné zemi EU. Řízení probíhá převážně písemně za použití předem stanovených formulářů. Zastupování právníkem se nevyžaduje.
Komise navrhuje, aby byl mechanismus řešení sporů a vymáhání práv ještě jednodušší, levnější a relevantnější pro spotřebitele i pro podniky. Hlavní změnou je zvýšení stropu pro podání žaloby v rámci tohoto řízení z dnešních 2000 na 10 000 eur.
Evropské řízení o drobných nárocích, které bylo přijato v roce 2007 a uplatňuje se od roku 2009, snížilo náklady na soudní vymáhání drobných přeshraničních nároků až o 40 % a zkrátilo dobu trvání sporů z 2 let a 5 měsíců na průměrnou dobu v délce 5 měsíců. Zpráva Komise o evropském řízení o drobných nárocích ale uvádí, že horní limit ve výši 2000 eur pro podání žaloby vylučuje příliš mnoho sporů nízké hodnoty, zejména pak sporů, které vedou malé a střední podniky. Velký počet sporů je rovněž vyloučen v důsledku úzké definice toho, co je to ve skutečnosti „přeshraniční“ spor, což má za následek, že v současnosti se řízení nevztahuje např. na automobilovou nehodu v pohraniční oblasti jiného členského státu nebo na smlouvu o pronájmu objektu k rekreaci.
Komise proto přijala soubor změn způsobu, jakým řízení funguje. Návrh Komise na revizi nařízení o drobných nárocích znamená zejména:
- Zvýšení limitu pro podání žaloby u drobného nároku z 2000 na 10 000 eur, čímž bude řízení použitelné u 50 % obchodních nároků (oproti dnešním 20 %). Spotřebitelé budou rovněž pozitivně dotčeni, neboť zhruba pětina jejich nároků přesahuje hodnotu 2000 eur.
- Rozšíření definice toho, co představuje „přeshraniční“ případ tak, aby se více spotřebitelům a podnikům dostalo pomoci při řešení jejich přeshraničních sporů.
- Omezení soudních poplatků: V rámci stávajícího řízení o drobných nárocích mohou být soudní poplatky nepřiměřené a v některých případech dokonce vyšší, než je samotná hodnota nároku. Návrh stanoví, že soudní poplatky nepřekročí 10 % hodnoty nároku a minimální poplatek nesmí být vyšší než 35 eur. Návrh též požaduje, aby bylo umožněno platit soudní poplatky on-line prostřednictvím kreditní karty.
- Snížení administrativní zátěže a cestovních výdajů: Nová pravidla umožní žalobcům zahájit řízení po internetu, e-mail se stane právně platným prostředkem komunikace mezi dotčenými stranami a telekonference či videokonference budou přirozenými nástroji pro ústní jednání, pokud jich bude zapotřebí.
Návrh EK by měl usnadnit účinný přístup ke spravedlnosti pro spotřebitele a podniky. Evropské řízení o drobných nárocích rovněž reaguje na veřejně prezentované problémy: např. v nedávném průzkumu Eurobarometr třetina respondentů uvedla, že by uvažovala o podání žaloby v případě, že by bylo možné tak učinit pouze písemně, aniž by bylo nutné se fyzicky dostavit k soudu. Vylepšené řízení také řeší problémy podniků: veřejná konzultace a průzkum Eurobarometr ukázaly, že 45 % podniků se neobrací na soud, protože náklady soudního řízení jsou vesměs nepřiměřené hodnotě nároku.
 

 
Publikováno: 16. 1. 2014 | Počet zobrazení: 3015 článek mě zaujal 722
Zaujal Vás tento článek?
Ano