rosler murr Schunk

Mazací systém řetězů WS-E

Můžeme jej zařadit mezi jednopotrubní centrální mazací systém /CMS/ (používáme-li jako hledisko pro rozdělení CMS počet tlakových potrubí mezi zdrojem tlakového maziva a mazacími místy /MM/, popř. mezi zdrojem tlakového maziva a rozdělovacími nebo dávkovacími prvky) mezi základní CMS. 

 

Podmínkou funkce WS-E je opakované dynamické střídání pracovního a odlehčovacího tlaku v hlavním rozvodném potrubí, které je nutné pro činnost jednopotrubních dávkovačů.

Použití WS-E
Centrální mazací systém /CMS/ WS-E se používá hlavně k automatickému mazání zejména pohyblivých mazaných míst (např. pracovních i poháněcích řetězů, křížových kloubů, válečků, kladek, článkových pásů a pod.). 
Používá se pro části strojů (např. obráběcích, tvářecích, textilních, balicích, polygrafických, mobilních, atd.), části strojních zařízení (manipulační technika, dopravníkové trasy, pojízdné schody, výrobní a montážní linky, lakovny a pod.) a nástroje (tvářecí, obráběcí, montážní přípravky, atd.) v celém rozsahu strojírenství.
CMS WS-E lze použít i pro technologické mazání (tvářecích či obráběcích operací, dílů při montáži, atd.).

Funkce WS-E
Po uvedení mazaného zařízení do pohybu se aktivuje do činnosti řídicí a kontrolní automatika. Ta zapne elektromotor mazacího agregátu a ten uvede do činnosti zubové čerpadlo. Mazací olej je veden ve vnitřním okruhu mazacího agregátu přes škrticí ventil elektromagnetického rozvaděče zpět do nádrže maziva. V okamžiku splnění nařízeného času nebo počtu impulsů (načtení např. indukčním snímačem) na řídicí automatice je elektricky přepnut elektromagnetický rozvaděč do opačné polohy. To znamená, že je přerušena cirkulace mazacího oleje ve vnitřním okruhu a mazací olej je veden tlakovým rázem do hlavního potrubí a pomocí jednopotrubních dávkovačů je vystříknuto určené množství maziva přes vstřikovací trysky vysokou rychlostí ve formě směrovaných kapek na mazané místo. Tím je splněn impuls mazání a řídicí automatika přechází do režimu načítání času nebo impulsů. V okamžiku splnění nařízeného času nebo počtu impulsů se celý režim mazání opakuje. V době mezi mazacími impulsy je hlavní potrubí hydraulicky tlakově odlehčeno do nádrže maziva přes elektromagnetický rozvaděč (podmínka pro správnou funkci jednopotrubních dávkovačů). Tyto dva režimy (mazání x přestávka) se stále automaticky opakují až do vypnutí mazaného zařízení.

Pracovní režim automatického WS-E
Pracovní režim se volí podle charakteru a požadavků provozu. Automatický WS-E může pracovat ve spojitém nebo přerušovaném pracovním režimu. Při spojitém pracovním režimu je mazací přístroj uveden do chodu při spuštění mazaného stroje nebo zařízení a mazací látka je dopravována do MM v opakujících se mazacích cyklech po celou dobu jeho chodu.
Při přetržitém pracovním režimu se automaticky opakují soubory intervalů provozu a  přestávky (není myšleno tlakové odlehčení systému) mazacího agregátu. Možnost libovolného nastavení doby provozu a přestávky mazacího agregátu (v závislosti na čase nebo na zatížení) je dána provedením řídicí automatiky.

Prvky WS-E
1) Mazací přístroj (agregát)
Zdroj tlakového maziva se způsobem pohonu elektromotorem zubového čerpadla. Mazací přístroje mívají obvykle vlastní zásobník maziva (různé tvary, provedení a velikosti) s hladinoměrem (např. plovákový pro mazací oleje) pro snímání obvykle jedné až dvou úrovní hladiny a dalším příslušenstvím.

2) Řídicí (+ kontrolní) automatika
Zařízení pro řízení režimu CMS v závislosti na čase nebo na zatížení mazaného objektu (nastavitelný interval provozu a přestávky) a pro kontrolu funkce (vyhodnocování signálů kontrolních čidel - hladinoměr, tlakový spínač, indukční snímač, ukazatel průtoku a pod.) CMS.
Pro řízení a kontrolu funkce progresivních CMS se obvykle používají řídicí a kontrolní elektroniky, které často obsahují i silovou část pro napájení jednotlivých elektroprvků a jsou součástí mazacího přístroje (příp. CMS) nebo jsou integrovány v řídicím systému mazaného stroje nebo zařízení.
Automatický provoz (v závislosti na chodu mazaného zařízení) a kontrola funkce zajišťují vyloučení negativního lidského faktoru.

3) Indukční snímač
Používá se k převodu počtu pohybujících se kovových částí mazaného zařízení na elektrický signál. Jsou to např. články pohybujícího se mazaného kovového řetězu. Sejmutý počet zvolených částí mazaného zařízení prošlých aktivním polem indukčního snímače je kritériem pro řízení režimu MAZÁNÍ x PŘESTÁVKA řídicí a kontrolní automatikou.

4) Dávkovač
Dávkovač je mazací prvek se jmenovitou dávkou maziva na zdvih (a vývod). Dávkovače se dodávají v příslušném provedení (pro mazací oleje nebo pro plastická maziva), uspořádání (blokové nebo sekciové) a zdvihovém objemu (10, 25, 50, 100, 200 mm3/zdvih).
Rozsah zdvihových objemů (+ možnost externího spojení vývodů) dávkovačů umožňuje spolehlivé pokrytí požadavků různých MM na konkrétní dodávaná množství.

Pracovní režim dávkovače
Při uvedení mazacího agregátu do provozu (doba mazacího impulsu) vzrůstá tlak oleje v hlavní větvi CMS. Na tento růst tlaku reaguje dávkovač zdvihem kuličky (9) proti pružině (7) která je přitlačena do opačné krajní polohy. Současně je otevřen zpětný ventil (5 a 6), který stlačí pružinu (4) a olej nad kuličkou (9) je tlačen k třecímu místu. Při tlakovém odlehčení hlavní větve CMS se nejdříve uzavře zpětný ventil (5 a 6). Odlehčovací ventil mazacího agregátu udržuje v hlavním potrubí odlehčovací tlak 0,8 baru. Proti tomuto tlaku je vrácena kulička (9) silou stlačené pružiny (7) směrem dolů do výchozí polohy. Před kuličkou (9) ve směru k hlavní větvi nacházející se olej je současně přemístěn do dávkovací komory (D) a je tak připraven pro další mazací impuls. Čas potřebný k přemístění oleje je závislý na pracovní viskozitě oleje, dodávaném množství a dalších parametrech (počtu mazacích míst, vzdálenostech, světlostech atd.) CMS. Minimální potřebná délka přestávky mezi mazacími impulsy je cca 0,10 až 30 s.

5) Rozvodné potrubí
Standardně se pro rozvodná potrubí používají kovové (ocelové, měděné příp. jiné) trubky, hadice, rozvodné kostky, šroubení (spojky, redukce, přípojky, „T“ - kusy, atd.) pro propojení: mazací přístroj -(šipka doprava) dávkovače -(šipka doprva) MM. Současným trendem při realizaci rozvodných potrubí jednopotrubních CMS je používání hadic místo tradičních kovových trubek a využívání rychloupínacích šroubení. Široký sortiment prvků rozvodných potrubí umožňuje provedení kvalitních propojení jednotlivých prvků systémů.

6) Příslušenství
Připevňovací prvky, konzoly, spojovací materiál, ochrana proti mechanickému poškození, spotřební materiál, atd.

Závěr
Technické, provozní a ekonomické přednosti:
- přesné a velmi malé dávkování v širokém rozsahu zdvihových objemů,
- jednoduchá (bez velkého zásahu do konstrukce systému) možnost změny počtu MM (přidání nebo odebrání dávkovačů) a velikosti dávkování množství maziva do jednotlivých MM (výměna dávkovačů),
- během doby přestávky je rozvodné potrubí vždy odlehčeno (není zatíženo pracovním tlakem),
- snadná automatizovatelnost (+ kontrolovatelnost) provozu,
- jednoduchá montáž (rozvodná potrubí malých průměrů - do cca 12 mm a pro nízké /většinou/ pracovní tlaky - do cca 4 MPa),
- téměř žádná (mimo doplňování zásobníků mazacích přístrojů mazivem) údržba,
- nižší cena i provozní náklady ve srovnání s jinými CMS na stejný počet MM,
- robustní a osvědčená konstrukce,
WS-E jsou předpokladem pro jeho úspěšné používání.
 

 
Publikováno: 12. 11. 2013 | Počet zobrazení: 3293 článek mě zaujal 560
Zaujal Vás tento článek?
Ano