its murr Schunk

Kontrola trubek ultrazvukem metodou IRIS

Teplosměnné výměníky jsou spojeny s našimi životy měrou, kterou si vůbec neuvědomujeme. Jsou v počítačích, autech, letadlech, je to také klimatizace, radiátory, ale i výroba elektřiny a tak dále. Výměníky se stejně jako jiná technická zařízení také kontrolují a v případě trubkových výměníků lze použít i metodu nedestruktivního zkoušení – metodu ultrazvukovou.

 

Trubkové výměníky tepla jsou například kondenzátory páry na elektrárnách, chladiče či naopak ohříváky a mnoho dalších zařízení především v energetice a chemickém průmyslu.
Zkoušení teplosměnných trubek se většinou provádí elektromagnetickými metodami, jako jsou - metoda vířivých proudů, metoda vzdáleného pole vířivých proudů či metoda magnetických rozptylových toků. Při těchto kontrolách se trubkou protahuje měřicí sonda tvaru válečku, ve kterém jsou umístěny různé měřicí cívky. Tyto metody jsou ale výrazně závislé na materiálových vlastnostech trubky, především na permeabilitě a vodivosti. Z tohoto důvodu nelze tyto metody používat libovolně, ale je nutné volit takovou metodu, která je pro daný materiál a konfiguraci vhodná. Použití jiné metody buď vylučují fyzikální principy nebo konfigurace a konstrukce kontrolovaných teplosměnných trubek.
Zkoušení ultrazvukem není závislé na výše uvedených skutečnostech, a proto je možné kontrolovat touto metodou trubky zhotovené z různých materiálů.

Metoda IRIS
Základním principem metody IRIS (Internal Rotating Inspection System - vnitřní rotační inspekční systém) je ultrazvuková sonda umístěná v ose trubky a vysílající ultrazvukový paprsek rovnoběžně s podélnou osou trubky na rotující zrcátko, které „rozmetá“ paprsek po obvodu trubky. Celé zařízení je umístěno v „hlavě“, která zajišťuje centrování sondy v trubce. Rotace zrcátka je zajištěna pomocí proudu vody, který pohání vodní turbínku, se kterou je zrcátko mechanicky propojené.
Trubka je zaplavená vodou, protože voda neslouží pouze k pohonu zrcátka, ale zároveň je také využita pro vytvoření tzv. imerzní vrstvy umožňující přechod ultrazvuku do materiálu trubky a zpět.
Celý systém je vybaven zařízeními na sledování otáček a enkodérem pohybu hlavice sondy. Software zpracovávající data potom ví, která konkrétní část trubky je zkoušená.
Metoda IRIS je v podstatě ekvivalentní běžnému měření ultrazvukem přímou jednoduchou sondou, tzn. není primárně určená pro hledání a klasifikaci vad, jako je tomu například při zkoušení svarových spojů úhlovými sondami. Jejím účelem je především zmapování tloušťky stěny trubky z pohledu projevu erozního a korozního. Metoda umožňuje získat několik druhů zobrazení měřených údajů - základním je rozvinutý plášť trubky neboli zobrazení C. Z něj se dá podle potřeby v libovolném místě získat tzv. B-zobrazení a to jak napříč trubky (to znamená zobrazení průřezu trubky) tak podél délky trubky.
Po nastavení zařízení na zkušebním standardu lze vyhodnotit úbytek tloušťky stěny – výsledkem je tedy podobná informace jako u měření tlouštěk stěny ultrazvukem. Zobrazení C potom odpovídá např. C- zobrazení při kontrole metodou Phased Array (tzn. fázovým ultrazvukovým polem) a zobrazení B měření tzv. B-Skenů ultrazvukovým tloušťkoměrem.

Použití techniky
Společnost TEDIKO, s.r.o., používá pro kontrolu teplosměnných trubek univerzální zařízení Olympus MultiScan MS5800 umožňující kontrolu metodami vířivých proudů (eddy current - ET), vzdáleného pole ET (remote field ET), magnetických rozptylových toků (magnet flux leakage – MFL) a IRIS. Kromě toho společnost používá i jiné defektoskopy vířivých proudů (ET) spolu s vlastním vyvinutým firemním SW.
Pracovníci společnosti ročně provedou kontroly cca 200 000 teplosměnnných trubek z různých materiálů, různých rozměrů i různého konstrukčního provedení.
Pro měření používá TEDIKO manipulační prostředky vyvinuté na míru přímo ve společnosti. Tyto prostředky umožňují kontrolovaný pohyb měřicích sond, urychlují a zpřesňují kontrolu.
Kromě výše popsané metody se firma zabývá i ostatními nedestruktivními a destruktivními zkouškami materiálů, diagnostikou stavu a sledováním životnosti výrobních zařízení v energetice, teplárenství, chemickém průmyslu včetně rafinérií a dalších průmyslových oborech. Zajišťuje revize a zkoušky tlakových a plynových zařízení, termovizních a geodetických měření, přejímky investičních celků ve výrobních závodech a během stavebně montážních prací, poradenskou, konzultační a školicí činnost.
Zavádění nových metod, jako je například IRIS, patří mezi základní principy společnosti v závazku poskytovat svým zákazníkům služby vynikající kvality, které budou plně uspokojovat jejich požadavky a očekávání nejen současná, ale i budoucí.

TEDIKO, s.r.o., Pražská 5487, 430 01 Chomutov
tel.: 474 652 161, tel./fax: 474 652 138, e-mail: info@tediko.cz, www.tediko.cz
 

 
Publikováno: 23. 9. 2013 | Počet zobrazení: 1827 článek mě zaujal 347
Zaujal Vás tento článek?
Ano