its murr Schunk

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,.

redakce TechMagazínu věnuje již tradičně v letním období rozšířenou pozornost situaci v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí v České republice. Připomeňme si, že stěžejním úkolem nedestruktivního zkoušení (non-destructive testing - NDT), je identifikace a hodnocení povrchových i vnitřních defektů materiálu. Z tohoto cíle vyplývá také běžnější české označení – defektoskopie. NDT tvoří diagnostické metody, které jsou nedílnou součástí kontroly výrobků jak v předvýrobní etapě, v průběhu výroby, tak také během provozu širokého okruhu zařízení. Bez NDT by nebyla zajištěna bezporuchovost, spolehlivost a bezpečnost na železnici, v letectví, v jaderné energetice, v chemickém průmyslu, stavebnictví, v automobilovém průmyslu a řadě dalších oborů. 

 

Za základní metody NDT se obvykle považují zkoušení ultrazvukem (UT), radiografické (RT), magnetické (MT), kapilární (PT), vizuální (VT) a zkoušky vířivými proudy (ET). Významnou skupinu pak tvoří zkoušky těsnosti (LT) a rychle se rozšiřující aplikace metody akustické emise (AT). Každá NDT metoda má však své hranice použitelnosti a neexistuje metoda, která by umožňovala zjistit veškeré typy vad. V dnešní praxi je nezbytné volit kombinaci metod, a to vyžaduje jak znalost základních principů metod a možností jejich použití, tak i znalost výrobních technologií zkoušených výrobků a součástí. NDT by měla být nedílnou součástí systému managementu kvality. V současnosti má však nedestruktivní zkoušení vyšší cíl, než jen pouhé zjišťování vad materiálů a výrobků. NDT chce vadám předcházet, spoluvytvářet podmínky pro odstranění příčin jejich vzniku, stává se neopomenutelným článkem výrobního a opravárenského procesu.
Desetiletím profesní tradice ubírá motivaci konkurenční boj
Podobně jako v řadě jiných oborů i v oblasti NDT se pracovníci již od vzniku oboru snažili sdružovat v profesní organizaci, která by umožňovala vzájemnou komunikaci a poskytla by platformu pro další rozvoj oboru. Po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 byla na základech bývalé československé organizace vytvořena Česká společnost pro NDT (ČNDT). V současné době je ČNDT tvořena šesti regionálními skupinami a pěti skupinami odbornými, které sdružují individuální a kolektivní členy nejen z ČR ale i ze zahraničí. Významnou část členské základny tvoří tzv. firemní členové, kterými jsou významné firmy působící v oblasti NDT. Základní aktivitou, kterou i nadále společnost plní, je sdružování odborníků z průmyslu, školství, vědy a výzkumu. Za dobu působení se samozřejmě částečně změnily prostředky, které ČNDT používá pro přenášení informací mezi své členy. Důraz se přesouvá do oblasti elektronické komunikace a webové prezentace. Nicméně svoji nezastupitelnou roli si stále zachovává organizace osobních setkání formou odborných seminářů a konferencí a vydávání tištěných informací.
ČNDT se snaží udržet zcela ojedinělou nepřerušenou tradici mezinárodních konferencí Defektoskopie. Letos počátkem listopadu se bude konat již 43. ročník tohoto setkání, spojeného s výstavou NDT techniky (Olomouc, 5.-7. listopad 2013). Podobně jako řada dalších organizátorů podobných setkání se však potýkáme se stále výraznějšími problémy při zajišťování kvalitních odborných příspěvků z technické praxe. Důvodem je mimo jiné i rostoucí konkurenční boj a z toho plynoucí částečná neochota prezentovat firemní „know-how“. Zcela specifickou oblast však tvoří příspěvky z oblasti výzkumu a vývoje, které tradičně zajišťovali především pracovníci vysokých škol a výzkumných ústavů. V důsledku naprosto demotivujících parametrů nastavených pro hodnocení výzkumu v ČR dochází ke značnému poklesu zájmu o prezentaci výsledků nejen na domácích, ale částečně i na zahraničních konferencích. Přitom právě tato setkání umožňují bezprostřední a rychlý přenos nejnovějších výzkumných poznatků do technické praxe. Jednostranný důraz na publikování v zahraničních časopisech s tzv. impakt faktorem je pouze dalším krokem, který možná částečně zviditelní část českého výzkumu v zahraničí, ale ve finále bude mít negativní důsledky pro český průmysl a samozřejmě postihne i organizátory podobných konferencí a oblast navazujících služeb.
V rámci širší osvětové činnosti pokračuje ČNDT ve vydávání tištěných materiálů. Počátkem letošního roku byla vydána brožura určená nejen široké technické veřejnosti, ale i manažerům průmyslových a zpracovatelských organizací, jimž se snaží poskytnout základní informace o jednotlivých metodách nedestruktivního zkoušení materiálů, kterých by mohli využít při svém rozhodování v řízení a kontrole výroby. Tato brožura je zdarma k dispozici všem zájemcům. Pro školy a další zájemce pokračuje společnost ve vydávání výukových plakátů k jednotlivým NDT metodám a samozřejmě úzce spolupracuje s vydavatelem časopisu NDT Welding Bulletin, který je jediným periodikem v ČR i SR programově zaměřeným na oblast defektoskopie.
V rámci rozšiřování poskytovaných informací se vedení společnosti snaží rozšiřovat a modernizovat webovou prezentaci společnosti (www.cndt.cz). Základní kontaktní údaje jsou postupně doplňovány dalšími informacemi z oblasti nedestruktivního zkoušení. Nově byla webová prezentace doplněna interaktivním přehledem řešených diplomových a disertačních prací, příp. témat navrhovaných. V nejbližší době bude doplněn i přehled řešených výzkumných projektů v oblasti NDT. Úspěch podobných aktivit však samozřejmě závisí na zájmu veřejnosti, pro kterou jsou tyto informace určeny.
ČNDT v mezinárodním kontextu
V roce 2012 se Česká společnost pro NDT stala jedním ze spoluřešitelů projektu PROQUALIND, který patří do systému evropských projektů Leonardo. Projekt si klade za cíl zpracovat překlady nejnovějších učebnic a manuálů pro základní metody NDT do národních jazyků zúčastněných zemí. Tyto učebnice odpovídají současným evropským standardům a jejich zavedení do výukové praxe je součástí snahy o sjednocování vzdělávacích systémů NDT v rámci EU. Do řešení projektu jsou v této etapě dále zapojeni kolegové ze Španělska, Portugalska, Maďarska a Chorvatska.
Velmi významnou je existence Centra technické normalizace při ČNDT, které je již několik roků garantem aktualizace technických norem v oboru NDT. V důsledku toho má defektoskopická veřejnost stále k dispozici aktuální české překlady všech platných NDT norem.
V současnosti stojí před vedením ČNDT dva základní nestandardní úkoly. Prvním a poněkud neuralgickým bodem je prohloubení činnosti v oblasti vzdělávání a certifikace NDT personálu. Tato oblast se po vstupu dalších certifikačních orgánů na český trh vyvíjí poměrně dynamicky a nyní potřebuje především určité zklidnění situace. V tomto by ČNDT měla sehrát významnou úlohu. Druhým zcela zásadním úkolem je příprava 11. Evropské NDT konference (ECNDT 2014), která se bude konat v říjnu roku 2014 v Pražském kongresovém centru (www.ecndt2014.cz). Jde o akci zcela výjimečného rozsahu, která sice nese ve svém názvu „evropská“, nicméně je to akce celosvětového dosahu. Její nedílnou součástí je i reprezentativní výstava nejmodernější techniky a služeb v oblasti NDT. V současné době (tedy rok před konáním konference) je přihlášeno více než 70 vystavujících firem a již nyní bylo nutné plochu původně vyhrazenou pro vystavovatele rozšířit. Věříme, že stejně úspěšní budeme i v oblasti oslovení standardních účastníků, jejichž registrace byla v nedávné době zahájena. Více o aktivitách ČNDT naleznete na www.cndt.cz
Pavel Mazal, prezident ČNDT (S použitím publikace Nedestruktivní zkoušení, ČNDT 2013)

 

 
Publikováno: 23. 9. 2013 | Počet zobrazení: 2089 článek mě zaujal 395
Zaujal Vás tento článek?
Ano