its murr Schunk

HELIOS Green pomáhá vyrábět textil

Přední evropský producent kordových tkanin pro gumárenský průmysl, společnost KORDÁRNA Plus, a.s., je součástí nadnárodní skupiny KORD GROUP. Její produkty putují k světovým výrobcům pneumatik i k zákazníkům v gumárenském, strojírenském a těžebním prů¬myslu na trzích v Evropě, Asii, Jižní Americe a v Africe. Od ledna 2013 řídí firma svůj chod jediným komplexním ERP systémem HELIOS Green. 

 

KORDÁRNA Plus, a.s. používala dlouhá léta dílčí programy, vyvinu¬té na míru vlastními pracovníky na bázi FoxPro a DOS. Před více než deseti lety vznikl první záměr modernizace systémů. Zastaralé aplikace v oblasti ekonomiky a skladového hospodářství byly nahrazeny informačním systémem HELIOS Green z produkce Asseco Solutions. To byla však jen první etapa.

Společný tým, společné řešení
Následovalo množství pokusů o nasazení nového řešení také pro plánování a řízení textilní výroby. Společnost oslovila několik našich i zahranič¬ních dodavatelů. Až v roce 2010 nakonec padlo rozhodnutí – využít pružnost a otevřenost výrobních modulů systé¬mu HELIOS Green a “best practices” z oboru textilních výrob společnosti QUORT SYSTEM. Spo¬lečný tým navrhl unikátní řešení řízení a plánování textilní výroby prá¬vě na základě sytému HELIOS Green.
Management Kordárny stanovil pro nový informační systém zá¬kladní požadavky. Podívejme se na hlavní z nich. Především všechna data a informace bude možno zpracovávat a ukládat pouze v je¬diném systému a nebude třeba vytvářet žádné pomocné evidence. Dalším požadavkem byl přechod na novou pružnou definici výrobku, kde každá úro¬veň bude zaměnitelná, definována a kalkulována samostatně. Pro management byla velice důležitá i dokonalá dohledatelnost nákupních a výrobních šarží v pro¬cesu od vstupních skladů až po expedici, stejně jako maximální automatizace činností ve výrobě a on-line napojení potřebných technologií. Jedním ze základních požadavků bylo i porovnání skutečných výrobních nákladů s plánovanými. Především však management trval na podmínce bezproblémového nájezdu bez omezení výrobních kapacit.

Jedinečnost řešení
Do května 2011 proběhla důkladná analýza aktuálního sta¬vu systémů a výrobních procesů. Konzultanti společnosti QUORT SYSTEM společně s klíčovými uživateli K+ navrhli jedinečné řešení, v němž jsou propojené technologické stupně a jejich pracovi¬ště se systémem vstupních a výstupních skladů a lokací. Systém byl navržen tak, aby umožňoval obsluze podle potřeby spojování nebo rozdělování stejných nebo podobných manipulačních jednotek pro dosažení co největší efektivity výroby. Na každé manipulační jednotce jsou sledovány náklady a všechny potřebné množstevní a kvalitativní parametry. Obdobně se evidují také neshody, odpad, obaly včetně salda vratných obalů. Všechny činnosti byly připra¬veny k nastavení parametricky a maximálně automatizovaně a pro obsluhu spojeny do větších ovládaných celků.
Po schválení postupu realizace byla zahájena implementace stan¬dardních výrobních oblastí a modulů, jako jsou např. Komplexní příprava výroby a kalkulace či Plánování výroby nebo Řízení výroby a logistiky v reálném čase a další. Implementována byla i nadstavbová řešení pro oblast textilní výroby, jako jsou Emulátory textilní výroby na míru pro všechny výrobní stupně, spo¬jené s váhou, tiskárnou a výrobními řídicími a logistickými systémy a další.
Navržený systém zohlednil také možnost automatického dovýdeje a rozpouštění spotřebovaných materiálů poměrově nebo dodateč¬ně v již ukončených výrobních příkazech v daném období nebo výrobní dávce, tak typický pro procesní výroby.

Přechod na zelenou
Zahájení provozu nových modulů řízení textilní výroby předchá¬zel pečlivý převod dat, jak z oblasti skladového hospodářství, tak i technické přípravy výroby. Součástí převodu byla i jejich validace a doplnění o nové parametry, které systém HELIOS Green využívá.
Celý systém byl naplánován ke spuštění a zprovozněn postupně. Nové zakázky byly zadávány do výrobního systému od 1. dubna 2012 v pevných cenách z důvodu běžícího účetního období. Pře¬chod na FIFO oceňování se uskutečnil následně k 1. lednu 2013.
Implementace probíhala citlivě s ohledem na provoz firmy a její pra¬covníky. Po celou dobu bylo k dispozici testovací prostředí, které umožnilo jak modelování jednotlivých procesů, tak i seznamování uživatelů se systémem.

Dnešníma očima
Dosavadní fungování informačního systému už skýtá dostatek po¬znatků a zkušeností k tomu, aby bylo možné zhodnotit jeho vliv a přínosy pro provoz firmy i pro práci zaměstnanců.
Kordárna díky novému systému získala další mož¬nosti v rozvoji řízení a plánování výroby, ale také v oblasti finanč¬ního sledování a hodnocení výrobních zakázek.
To však nebyl jediný přínos nového systému. Díky němu zde došlo například ke znatelnému zrychlení a zpřesnění reakce na individuální potřeby zákazníka. Patrné bylo také usnadnění práce v integrovaných dokumentech AZS a DCZ v systému vývozu do tří zemí. To znamená průměrně 30 minut úspory času na každý vystavovaný expediční do¬kument, tedy významné zrychlení expedice. Významnou pomocí byla i dohledatelnost a doložitelnost všech aktivit a změn na ma¬nipulační jednotce pro materiál, polotovar i finální výrobek. Za všechny ostatní výhody nového systému zmiňme ještě alespoň podporu TPV.
„V oblasti TPV jsme implementovali opravdu „pružný“ systém. Pro skupiny výrobků nám umožňuje definovat technické parametry a tyto dále používat nejen v technologii, ale v celém výrobním procesu,“ říká Jiří Kohút, technický asistent GŘ.

Ing. Ladislav Obrovský
Vedoucí obchodního týmu HELIOS Green, Asseco Solutions, a.s.


 

 
Publikováno: 18. 9. 2013 | Počet zobrazení: 1634 článek mě zaujal 359
Zaujal Vás tento článek?
Ano