rosler murr Schunk

Malé vodní elektrárny ve Vranově ulehčují řece

Stavba Vranovské přehrady byla zahájená v roce 1929 a v době svého dokončení o 5 let později patřila mezi největší vodní díla na území ČSR. Od tohoto roku (1934) je také v provozu vodní elektrárna Vranov, která do současnosti prošla několika generálními opravami a modernizací.

 

S celkovým instalovaným výkonem 18 900 kW se řadí mezi významné výrobní zdroje. Nedávno k ní přibyly dvě další tzv. „malé vody“ pod názvem MVE Vranov 2 a MVE Vranov 3. Výstavba těchto dvou nových vodních děl probíhala paralelně. MVE Vranov 2 je umístěna na dně paty hráze vodního díla Vranov, pracuje v průtočném režimu a instalovaný výkon je 1125 kW. MVE Vranov 3 je postavena na „zelené louce“ v náhonu z vodního toku Dyje k bývalému Panskému mlýnu u jezu Formóza. Celkový instalovaný výkon je 44 kW. Součástí investice do MVE Vranov 3 byla i revitalizace původního mlýnského náhonu, ve kterém se tato elektrárna nachází.
„Realizované investice v celkové hodnotě 56,5 mil. Kč přispějí ke zlepšení ekologie řeky Dyje pod Vranovem nad Dyjí navýšením minimálního zůstatkového průtoku v jejím korytě v návaznosti na požadavky orgánů ochrany přírody. Ocenění od Správy Národního parku Podyjí o přispění ke zlepšení stavu biotopu řeky Dyje je toho důkazem. Navíc díky revitalizaci mlýnského náhonu získala tato část Vranova nad Dyjí nový vodní prvek,“ vysvětluje projekt manažer Petr Klimeš ze společnosti E.ON Trend, která je investorem a provozovatelem vodních děl.

Přínos nových malých vodních elektráren vyzdvihl při slavnostním otevření i ředitel Správy Národního parku Podyjí. Navýšením minimálního zůstatkového průtoku v korytě řeky a částečným snížením rozkolísání průtoků dojde ke zlepšení průtokového režimu na řece Dyji. V místě vyústění odpadního kanálu zpět do Dyje jsou zajištěny průtoky vody v souladu s platným povolením k nakládání s vodami.
 

Technické specifikace: 

MVE Vranov 2 - je situována vedle stávající budovy strojovny VE Vranov a jako samostatně stojící objekt přiléhá k patě hráze vodního díla Vranov. Vlastní objekt strojovny má výšku 11,5 m, ale nad přilehlý terén vyčnívá jen 2,5 m. Zbývající část je „schována“ ve vývaru VD Vranov pod bezpečnostními přelivy. Součástí stavby bylo i provizorní přemostění na přilehlý ostrov pro dopravu stavebních hmot. Voda pro roztočení turbíny bude přiváděna tlakovým potrubím napojeným na stávající potrubí z VD Vranov. Výstavba trvala celkem 16 měsíců. Generálním dodavatelem vodního díla byl Metrostav - divize 6, hlavními subdodavateli – ČKD Blansko Engineering, a.s. (dodavatel turbíny) a TES VSETÍN s.r.o. (dodavatel generátoru).

MVE Vranov 3 - práce na revitalizaci náhonu byly zahájeny již v roce 2009, jednalo se zejména o vyčištění náhonu v délce cca 44 m, opěrné zdi z lámaného kamene na místech s velkým poškozením byly rozebrány a znovu postaveny do původní podoby. Odpadní kanál, kterým se voda vrací zpět do koryta řeky Dyje poté, co projde skrze turbíny, a splní tak svoji energetickou funkci v podobě vyrobené elektřiny, je dlouhý 255 m. Samotná stavba MVE byla realizována v roce 2011. Železobetonový objekt je zapuštěn pod úroveň okolního terénu, tj. bez horní stavby. Ve strojovně jsou osazeny dvě kolenové vrtulové turbíny typu Semi-Kaplan, přičemž každá z nich pohání asynchronní generátor s instalovaným výkonem 22 kW. Turbína má automaticky nastavitelné lopatky oběžného kola podle požadovaných provozních parametrů za chodu soustrojí. MVE Vranov 3 je koncipována jako automatické zařízení s občasným dohledem a údržbou. Vlastní provoz je řízen programovatelným automatem a je možno sledovat stav celého zařízení dálkově na centrálním dispečinku umístěném v budově VE Vranov.
 

 
Publikováno: 26. 8. 2013 | Počet zobrazení: 3382 článek mě zaujal 583
Zaujal Vás tento článek?
Ano